การส่งเสริมและพัฒนาด้านฝีมือแรงงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

SDC17111_resize
กระแสความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้องค์กรต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และศักยภาพเหมาะสมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นพัฒนาทักษะและความสามารถทางการใช้ภาษา การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ การลงทุน ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดการแย่งชิงแรงงานฝีมือดี หรือสงครามแย่งชิงคนดีคนเก่ง

ในอนาคตที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปลายปี 2558 การแข่งขันกันในการสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น แรงงานฝีมือ จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกันแบบทวิภาคีเพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ มีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หากกำลังแรงงานของเราเป็นผู้มีทักษะฝีมือและความสามารถ หากเขาทำงานภายในประเทศ ก็จะทำให้อุตสาหกรรมและบริการนั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือแม้ว่าเขาไปทำงานในต่างประเทศก็จะเป็นการส่งออกแรงงานฝีมือ และสร้างรายได้กลับมายังประเทศของเรา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนได้การมีความร่วมมือด้านแรงงาน โดยการให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนของแรงงานด้วยการไม่สนับสนุนการค้าแรงงานเด็ก ต่อต้านการกดขี่แรงงาน การร่วมมือกันปราบปรามการค้ามนุษย์ นอกจากนี้อาเซียนยังเน้นการขจัดความยากจน การเพิ่มการจ้างงานที่มีผลผลิตที่สูงขึ้นและการคุ้มครองกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือกันและได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนต่างๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นจุดมุ่งหมายหลักประการหนึ่งของประชาคมอาเซียนในการยกระดับความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง เช่น ปัญหาความยากจน แรงงาน สิ่งเสพติด  สิ่งแวดล้อม  ผู้ด้อยโอกาส โรคติดต่อ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประชากรอาเซียนอยู่ในสังคมที่มีความแข็งแกร่งมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

Comments are closed.


WP Login